Doelstelling & Beleidsplan

Stichting Kinderhuis Samuël Nederland is een vermogensfonds dat steun verleend ten behoeve van het verzorgen en opvoeden van Surinaamse kinderen uit de minder bedeelde gezinnen en weeskinderen van alle gezindten in Suriname, en begeleiden vanuit een christelijke achtergrond tot zij in staat zijn voor zichzelf te zorgen en voor. De stichting heeft tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen van subsidies en donaties, van het aanvaarden van schenkingen, erfstellingen onder voorrecht van boedelbeschrijving en legaten of het aanvaarden van alle andere verkrijgingen en baten en overigens door het aanwenden van alle wettige middelen.

De geldmiddelen die niet voor direct gebruik voor het doel van de stichting nodig zijn, worden volgens nader door het bestuur vast te stellen regelen belegd.

Het vermogen van Stichting Kinderhuis Samuël Nederland wordt besteed aan een regelmatige bijdrage in de exploitatiekosten om Surinaamse kinderen te kunnen verzorgen en op te voeden. Voor projecten die bevorderlijk zijn voor het opvoeden en verzorgen van Surinaamse kinderen kan incidenteel een beroep gedaan worden om een financiële bijdrage te verkrijgen van de stichting.