Nieuws

Lees hier het laatste nieuws over de Stichting Kinderhuis Samuël


Uitvaartdienst Lucky Hartenberg

2018 juni

St. Kinderhuis Samuel Nederland
Emmen, 6 juni 2018

Aan:
donateurs en andere betrokkenen van Stichting Kinderhuis Samuël Nederland

Het is voor de meesten van u geruime tijd erg stil geweest m.b.t. de ontwikkelingen omtrent het wel en wee rondom Kinderhuis Samuel. Zie o.a. de website in de rubriek “nieuws”. Graag willen wij u nader informeren over de ontwikkelingen van de afgelopen 2 jaren.

Zoals een aantal van u inmiddels weten hebben wij in juli 2016 het vertrouwen in het bestuur van Stichting Kinderhuis Samuël Suriname opgezegd. Daaraan gekoppeld is ook de kwartaal bijdrage stopgezet.

De redenen om het vertrouwen op te zeggen leefde al enige tijd bij ons. In het belang van de kinderen hebben we dit steeds maar weer voor ons uitgeschoven. In mei 2016 (het 50-jarig bestaan) hebben wij geconstateerd dat het Kinderhuis geen liefde, rust en discipline uitstraalde. De nog aanwezige personeelsleden gaven aan niet de juiste capaciteiten te hebben om leiding te geven aan het kinderhuis. Het bestuur in Suriname slaagde er niet in om capabele mensen aan te stellen. Als argumenten hebben wij regelmatig gehoord dat er onvoldoende financiële middelen aanwezig zijn om goed gekwalificeerd personeel te kunnen aannemen.

Wij hebben voorgesteld een goed onderbouwd plan aan ons voor te leggen. Hoeveel personeel is nodig? Op welk scholings en/of ervaringsniveau? Wat zijn de te verwachten kosten op jaarbasis? Vanwege onvoldoende kennis bij het bestuur is zo’n voorstel niet aan ons voorgelegd.

Na het overlijden van de penningmeester in Suriname (2014) zijn er geen jaarverslagen meer gemaakt. Een goed financieel overzicht ontbrak hetgeen essentieel is om een kinderhuis te kunnen runnen. Als Nederlands bestuur hebben we aangeboden te helpen om deze verslagen te maken. Helaas heeft het bestuur in Suriname gemeend hier geen gehoor aan te moeten geven.
De informatievoorziening vanuit Suriname over het wel en wee van het Kinderhuis was erg summier. Kopij voor het uitbrengen van een Samuël Nieuws bleef uit. Toezeggingen om ons van de juiste informatie te voorzien worden éénzijdig weer gewijzigd. Ondanks dat het bestuur in Suriname zich inzet voor het kinderhuis is het niet in staat gebleken om het tij te keren.

In november 2017 hebben wij nogmaals initiatief getoond om het geschade vertrouwen te kunnen herstellen. Het vertrouwen gaat te paard en komt te voet. Door het opstellen van een tiental tussendoelen (met een tijdspad) hebben we het bestuur in Suriname de mogelijkheid gegeven het geschade vertrouwen terug winnen. Helaas is gebleken dat het Surinaamse bestuur daartoe niet in staat is. Het is of te laat, of half of men heeft een andere mening. Kortom: er is geen basis voor wederzijds vertrouwen.
Wij hebben het bestuur in Suriname laten weten dat wij definitief het vertrouwen opzeggen. Zolang het huidige bestuur in functie is zullen er geen financiële bijdragen meer worden gedaan.

Als bestuur in Nederland hebben wij de huidige situatie veelvuldig in gebed gebracht. We hebben unaniem de rust van God gekregen dat het goed is om deze stap te zetten. Nog steeds vertrouwen wij erop dat God zal ingrijpen. Het zal alleen op Zijn tijd en wijze gebeuren. Wij mogen de huidige situatie in Zijn handen leggen.

Hoe nu verder?
Het doel van onze stichting zoals omschreven in onze statuten geeft aan:
a. steun te verlenen ten behoeve van het verzorgen en opvoeden van verwaarloosde kinderen in Suriname, in een kinderhuis in een positief Christelijk milieu, totdat deze kinderen in staat zijn voor zichzelf te zorgen:-
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In afwachting van de situatie in Kinderhuis Samuël zullen wij bekijken of wij incidenteel andere projecten kunnen financieren. De ontvangen giften en bijdragen voor het Surinaamse kind zullen ook dan ook voor de noden van het Surinaamse kind worden gebruikt. Bij voorkeur voor Kinderhuis Samuel, maar dan wel op een verantwoorde wijze.

De nood in Suriname was al groot en is in de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Wij hopen dan ook dat we nog steeds op uw ondersteuning mogen rekenen.

Als dat niet past of gewenst is dan willen wij u de mogelijkheid bieden om de door u gedane giften te storneren. Omdat wij de ANBI status hebben is dat alleen mogelijk over het huidig boekjaar.
Wilt u hier gebruik van maken dan dient u dit voor 1 juli 2018 a.s. bekend te maken aan ons. Graag ontvangen wij van u een email met een dergelijk verzoek en de terug te betalen giften. Uw verzoek kunt u sturen aan: penningmeester@stichtingkinderhuissamuel.com

Het spijt ons dat we u op dit moment geen betere berichten kunnen geven. Mocht dat wel het geval zijn dan zullen wij u zeker nader informeren d.m.v. een brief.
Helaas zijn wij niet in het bezit van alle adressen of zijn de adressen verouderd. Heeft u geen brief ontvangen laat het ons weten.

Graag verwijzen wij ook naar de bijgevoegde brief van Lammie en Lucky.

Met een vriendelijke groet namens het bestuur,

Tonnie Kemna
voorzitter St. Kinderhuis Samuel Nederland

Lees hier de bijgevoegde brief


2017 januari

We hebben geen informatie ontvangen t.b.v. het uitbrengen van de kerstuitgave van Samuel Nieuws. Graag willen we u langs deze weg bijpraten t.a.v. een aantal ontwikkeling in het afgelopen jaar.

In mei mochten we aanwezig zijn bij de viering van het 50 jarig bestaan. Een bijzonder gedenkwaardige dag. In de laatste uitgave van Samuel Nieuws konden we daar uitgebreid bij stil staan.
Daarbij konden we ook melding maken van een “wensenlijstje”. In het bijzonder de vervanging van diverse huishoudelijke apparatuur. De reactie in de daaropvolgende maanden was zeer bemoedigend. Inmiddels zijn vele apparaten vervangen. Erg fijn.

Daarnaast zijn ook bijzondere giften binnengekomen uit het binnen- en buitenland:

  • Suriname: veelal in natura zoals brood, rijst, kaas en maaltijden
  • Nederland: o.a. schoenendozen en overige dozen met inhoud. Naast de financiële bijdragen.
  • USA: bijdragen t.b.v. schoolkleding, melk en melkproducten.

De totale uitgaven en ontvangsten over 2016 kunt u hier vinden. Deze zijn niet in evenwicht. We hebben aanzienlijk meer uitgegeven dan dat we hebben ontvangen. Dat was mede mogelijk door de reserveringen van de afgelopen jaren t.b.v. de bestrijding van de houtluisplaag aan de Flustraat.

De personele bezetting laat zeer te wensen over. Het is bijzonder lastig om voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Door het teruglopend aantal personeelsleden is ook het aantal kinderen dat onderdak heeft in de beide huizen afgenomen.
Dit is een voortdurende zorg en uitdaging.


2016 november

In het najaar zijn we naar Suriname afgereisd.
Met als belangrijkste reden het uitvoeren van een boekencontrole. We zijn daarin niet geslaagd. We zijn niet in de gelegenheid gesteld om een oordeel te kunnen geven over de volledigheid en juistheid van de financiële verantwoording. We hebben slechts een gedeelte van de boekhouding kunnen inzien.


2016 mei

Klik hier om de laatste Niewsbrief (mei 2016) te lezen