Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend als AVG of GDPR).

Cookies

Deze website gebruikt één functionele cookie en enkele analytische cookies van Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Er wordt hierbij gewerkt met geanonimiseerde statistische informatie om de werking en het gebruik van deze website te verbeteren. Mocht u dit niet willen, volg dan de instructies op de Google Analytics Opt-Out pagina. Het is ook mogelijk om in uw browser de instellingen voor het gebruik en de opslag van cookies te wijzigen. Meer informatie kunt u vinden via een zoekmachine met de zoekopdracht “Cookie instellingen ” gevolgd door de naam van uw browser.

Verwerkingsverantwoordelijke

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Stichting Kinderhuis Samuel.

Verwerken persoonsgegevens

Contactgegevens

Door een formulier in te vullen en te verzenden op onze website, geeft u ons uw persoonlijke contactgegevens. Wij gebruiken deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u ons op andere wijze uw persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald.

Overige persoonsgegevens

Indien u deelnemer wordt van Stichting Kinderhuis Samuel, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Beveiliging

We doen er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Zo is deze website beveiligd met een SSL certificaat. Bij de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, hebben wij met verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van uw deelnemerschap aan Stichting Kinderhuis Samuel zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 12 maanden na afloop van uw deelnemerschap bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Indien geen deelnemerschap aan Stichting Kinderhuis Samuel tot stand is gekomen, dan worden uw contactgegevens 12 maanden na ontvangst verwijderd.

Het is mogelijk dat in een overeenkomst met betrekking tot specifieke gegevens een andere bewaartermijn is overeengekomen. Alsdan geldt deze overeengekomen bewaartermijn.

Rechten betrokkene

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan op onze website.